# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
შესაძლოა ასევე გაინტერესებდეთ
გარემოსმიერი დასკდომა ძაბვის ქვეშგარემოსმიერი რღვევა ძაბვის ქვეშდაბალი ძაბვის კაბელიდაბალი ძაბვის წრედიდენის მოვარდნაკოროზიული დასკდომა ძაბვის ქვეშმაქსიმალური ძაბვის რელემაღალი ძაბვის გადამცემი ანძამაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზიმაღალი ძაბვის კაბელიმაღალი ძაბვის კვების ბლოკიმაღალი ძაბვის სადენიმაღალი ძაბვის წრედიმინიმალური ძაბვის რელემუდმივი ძაბვის გენერატორიძაბვის ვარდნაძაბვის იმპულსური სტაბილიზატორიძაბვის ინდიკატორიძაბვის მკვეთრი შემცირებაძაბვის მომატებაძაბვის რეგულატორიძაბვის რელეძაბვის სიდიდეძაბვის სტაბილიზატორიძაბვის სტაბილიზაციაძაბვის უეცარი გაძლიერებაძაბვის ქვეშ მყოფი

ძაბვის მოვარდნა

არსებითი სახელი
ინგლისურად | რუსულად
ელექტრ. surge