# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
სინონიმები
სინონიმები არ მოიძებნა
შესაძლოა ასევე გაინტერესებდეთ
ამინდისმიერი დასკდომაატმოსფერული დასკდომაგარემოსმიერი რღვევა ძაბვის ქვეშგრეხა კვაზიჰიდროსტატიკური წნევის ქვეშდაბალი ძაბვის კაბელიდაბალი ძაბვის წრედიდასკდომაკოროზიული დასკდომაკოროზიული დასკდომა ძაბვის ქვეშმაქსიმალური ძაბვის რელემაღალი ძაბვის გადამცემი ანძამაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზიმაღალი ძაბვის კაბელიმაღალი ძაბვის კვების ბლოკიმაღალი ძაბვის სადენიმაღალი ძაბვის წრედიმინიმალური ძაბვის რელემჟავა დასკდომამუდმივი ძაბვის გენერატორიოზონური დასკდომარადიუსი დატვირთვის ქვეშრკალური შედუღება ფლუსის ქვეშტუტე დასკდომაძაბვის ვარდნაძაბვის იმპულსური სტაბილიზატორიძაბვის ინდიკატორიძაბვის მკვეთრი შემცირებაძაბვის მოვარდნაძაბვის მომატებაძაბვის რეგულატორიძაბვის რელეძაბვის სიდიდეძაბვის სტაბილიზატორიძაბვის სტაბილიზაციაძაბვის უეცარი გაძლიერებაძაბვის ქვეშ მყოფიწნევის ქვეშ ჩამოსხმაწნევის ქვეშ ჩამოსხმული

გარემოსმიერი დასკდომა ძაბვის ქვეშ

არსებითი სახელი
ინგლისურად | რუსულად