# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
აბრევიატურა
A/D converter
A/DADC
სინონიმები
სინონიმები არ მოიძებნა

analog-to-digital converter

არსებითი სახელი
/͵ænəlɒgtəʹdɪdʒɪtlkən͵vɜ:tə(r)/
ქართულად | რუსულად
სპეც. ანალოგურ-ციფრული გარდამქმნელი (ანალოგური სიგნალების ციფრულ სიგნალებად გარდამქმნელი მოწყობილობა; აბრევ. ADC, A/D, A/D converter) [იხ. აგრ. analogue signal, digital signal; შდრ. აგრ. digital-to-analog converter].