# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
აბრევიატურა
სინონიმები
სინონიმები არ მოიძებნა

analogue-to-digital conversion

არსებითი სახელი
/͵ænəlɒgtəʹdɪdʒɪtlkənvɜ:ʃn/
ქართულად | რუსულად
სპეც. ანალოგურ-ციფრული გარდაქმნა (ანალოგური სიგნალების ციფრულ სიგნალებად გარდაქმნა; აბრევ. A/D conversion).