# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
სინონიმები
სინონიმები არ მოიძებნა
შესაძლოა ასევე გაინტერესებდეთ
არაცენტრული დატვირთვაგანაწილებული დატვირთვაგანივი დატვირთვაგანწერტებული დატვირთვაგვერდული დატვირთვადამატებითი დატვირთვადარტყმითი დატვირთვადარტყმითი დინამიკური დატვირთვადასაშვებზე მეტი დატვირთვადასაშვები დატვირთვადასაშვები სამუშაო დატვირთვადატვირთვადატვირთვა-განტვირთვადენადობის ზღვრის დატვირთვადინამიკური დატვირთვადისკოების მიმჭერი დატვირთვადროებითი მარგი დატვირთვაელექტრული დატვირთვაერთჯერადი დატვირთვა-განტვირთვაექსცენტრიკული დატვირთვაზამბარის დატვირთვაზედმეტი დატვირთვაზღვრული დატვირთვათანაბარი დატვირთვათანაბრად განაწილებული დატვირთვაკომბინირებული დატვირთვაკუთრი გამტარობაკუთრი ელექტროგამტარობაკუთრი ელექტროწინაღობაკუთრი თბოტევადობაკუთრი სიმძლავრეკუთრი წინაღობაკუთრი წონაკუმშვის დატვირთვამარგი დატვირთვამასალების დატვირთვა-განტვირთვამაქსიმალურად ხანგრძლივი დატვირთვამეორეული დატვირთვამიმჭერი დატვირთვამკუმშავი დატვირთვამოძრავი დატვირთვამოძრავი დინამიკური დატვირთვამოხმარებადი დატვირთვამრღვევი დატვირთვამუდმივი დატვირთვამძვრელი დატვირთვაპიკური დატვირთვარადიალური დატვირთვასაანგარიშო დატვირთვასაბაზისო დატვირთვასაკისრის ბლოკისაკისრის ბუდესაკისრის გამოსადეგობის ვადასაკისრის გარსაკრისაკისრის დასაშლელი სამარჯვისაკისრის დინამიკური ტვირთამწეობასაკისრის კორპუსისაკისრის რგოლისაკისრის რღვევა დაღლილობისაგანსაკისრის სამსახურის ვადასაკისრის სამუშაო ზედაპირისაკისრის სახსნელისაკისრის სეპარატორისაკისრის ტორსული სახურავისაკისრის ღრეჩოსაკისრის წინასწარი ჭექისამუშაო დატვირთვასამუშო დატვირთვასაპროექტო დატვირთვასაწვავის კუთრი ეფექტური ხარჯისაწვავის კუთრი ხარჯისეისმური დატვირთვასითბური დატვირთვასრული დატვირთვასრული დატვირთვა ღერძზესტატიკური დატვირთვატანგენციური დატვირთვაუწყვეტი დატვირთვაქარის დატვირთვაქარისმიერი დატვირთვაღერძის დატვირთვაღერძული დატვირთვაშერეული ტიპის დატვირთვაშთამნთქმელი დატვირთვაშთანთქმის კუთრი კოეფიციენტიჩაწერტებული დატვირთვაძირითადი დატვირთვაძირითადი საკისრის სახურავიწინასწარი დატვირთვაჭარბი დატვირთვახაზური დატვირთვა

საკისრის კუთრი დატვირთვა

არსებითი სახელი
ინგლისურად | რუსულად