# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
შესაძლოა ასევე გაინტერესებდეთ
არაცენტრული დატვირთვაგანაწილებული დატვირთვაგანივი დატვირთვაგანწერტებული დატვირთვაგვერდული დატვირთვადამატებითი დატვირთვადარტყმითი ბურღიდარტყმითი გადამწოდიდარტყმითი გამოწნევადარტყმითი დენიდარტყმითი დინამიკური დატვირთვადარტყმითი დრელიდარტყმითი ექსტრუზიადარტყმითი იონიზაციადარტყმითი მოქმედების პრინტერიდარტყმითი სამსხვრეველადარტყმითი სახრახნისიდარტყმითი სიბლანტედარტყმითი სიმტკიცედარტყმითი სჭვალსახრახნიდარტყმითი ტალღადარტყმითი ტალღის წნევადარტყმითი ქანჩსახრახნიდარტყმითი შედუღებადარტყმითი შურუპსახრახნიდარტყმითი ძაბვადასაშვებზე მეტი დატვირთვადასაშვები დატვირთვადასაშვები სამუშაო დატვირთვადატვირთვადატვირთვა-განტვირთვადენადობის ზღვრის დატვირთვადინამიკური დატვირთვადისკოების მიმჭერი დატვირთვადროებითი მარგი დატვირთვაელექტრული დატვირთვაერთჯერადი დატვირთვა-განტვირთვაექსცენტრიკული დატვირთვაზამბარის დატვირთვაზედმეტი დატვირთვაზღვრული დატვირთვათანაბარი დატვირთვათანაბრად განაწილებული დატვირთვაირიბი დარტყმითი ტალღაკომბინირებული დატვირთვაკუმშვის დატვირთვამარგი დატვირთვამასალების დატვირთვა-განტვირთვამაქსიმალურად ხანგრძლივი დატვირთვამეორეული დატვირთვამიმჭერი დატვირთვამკუმშავი დატვირთვამოძრავი დატვირთვამოძრავი დინამიკური დატვირთვამოხმარებადი დატვირთვამრღვევი დატვირთვამუდმივი დატვირთვამძვრელი დატვირთვაპიკური დატვირთვარადიალური დატვირთვასაანგარიშო დატვირთვასაბაზისო დატვირთვასაკისრის კუთრი დატვირთვასამუშაო დატვირთვასამუშო დატვირთვასაპროექტო დატვირთვასეისმური დატვირთვასითბური დატვირთვასრული დატვირთვასრული დატვირთვა ღერძზესტატიკური დატვირთვატანგენციური დატვირთვაუწყვეტი დატვირთვაქარის დატვირთვაქარისმიერი დატვირთვაღერძის დატვირთვაღერძული დატვირთვაშერეული ტიპის დატვირთვაშთამნთქმელი დატვირთვაჩაწერტებული დატვირთვაძირითადი დატვირთვაწინასწარი დატვირთვაჭარბი დატვირთვახაზური დატვირთვა

დარტყმითი დატვირთვა

არსებითი სახელი
ინგლისურად | რუსულად