# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
სინონიმები
სინონიმები არ მოიძებნა
შესაძლოა ასევე გაინტერესებდეთ
არაცენტრული დატვირთვაგანაწილებული დატვირთვაგანივი დატვირთვაგანწერტებული დატვირთვაგვერდული დატვირთვადამატებითი დატვირთვადარტყმითი დატვირთვადარტყმითი დინამიკური დატვირთვადასაშვებზე მეტი დატვირთვადასაშვები დატვირთვადასაშვები სამუშაო დატვირთვადატვირთვადატვირთვა-განტვირთვადენადობის ზღვრის დატვირთვადინამიკური დატვირთვადისკოების მიმჭერი დატვირთვადროებითი მარგი დატვირთვაელექტრული დატვირთვაერთჯერადი დატვირთვა-განტვირთვაექსცენტრიკული დატვირთვაზამბარის დატვირთვაზედმეტი დატვირთვაზღვრული დატვირთვათანაბარი დატვირთვათანაბრად განაწილებული დატვირთვაკომბინირებული დატვირთვაკუმშვის დატვირთვამარგი დატვირთვამასალების დატვირთვა-განტვირთვამაქსიმალურად ხანგრძლივი დატვირთვამეორეული დატვირთვამიმჭერი დატვირთვამკუმშავი დატვირთვამოძრავი დატვირთვამოძრავი დინამიკური დატვირთვამოხმარებადი დატვირთვამრღვევი დატვირთვამუდმივი დატვირთვამძვრელი დატვირთვაპიკური ამპლიტუდაპიკური ელექტროსადგურიპიკური სიმძლავრეპიკური უკუძაბვარადიალური დატვირთვასაანგარიშო დატვირთვასაბაზისო დატვირთვასაკისრის კუთრი დატვირთვასამუშაო დატვირთვასამუშო დატვირთვასაპროექტო დატვირთვასეისმური დატვირთვასითბური დატვირთვასრული დატვირთვასრული დატვირთვა ღერძზესტატიკური დატვირთვატანგენციური დატვირთვაუწყვეტი დატვირთვაქარის დატვირთვაქარისმიერი დატვირთვაღერძის დატვირთვაღერძული დატვირთვაშერეული ტიპის დატვირთვაშთამნთქმელი დატვირთვაჩაწერტებული დატვირთვაძირითადი დატვირთვაწინასწარი დატვირთვაჭარბი დატვირთვახაზური დატვირთვა

პიკური დატვირთვა

არსებითი სახელი
ინგლისურად | რუსულად
სპეც. peak load
ელექტრ. peak load power