# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
შესაძლოა ასევე გაინტერესებდეთ
ამძრავი ოთხი წამყვანი თვლითამძრავი ორი წამყვანი თვლითარაწამყვანი ხიდიასაწევი ხიდიბეილის სისტემის ხიდიბეილის ხიდიბონდის ხიდიგადაბმულობის წამყვანი დისკოგამჭვირვალე ხიდიგაორმაგებული უკანა ხიდიგაორმაგებული ხიდიგასაშლელ-დასაკეცი ხიდიგასაშლელი ორსაფეხურიანი ბაქანიგასახსნელი ხიდიგაუჭრელი ხიდიდამატებითი არაწამყვანი ხიდიდასაკეცი ხიდიდიფერენციალის წამყვანი კბილანაერთმალიანი ხიდივერტიკალურად ასაწევი ხიდიკიდული ხიდიკომბინირებული დანიშნულების ხიდიკონსოლური ხიდიკოჭური ხიდიმართული ხიდიმთავარი გადაცემის წამყვანი კბილანამთავარი გადაცემის წამყვანი კბილანას ლილვიმოტივტივე ხიდიმრავალფუნქციური ხიდიორსაფეხურიანი ბაქანიორსაფეხურიანი კბილა გადაცემაორღერძა უკანა ხიდიპონტონური ხიდისაკოჭიანი თაღოვანი ხიდისასიგნალო ხიდისაფოსტო ხიდისაქვეითო ხიდისაყრდენი ხიდიტანდემური უკანა ხიდიტანდემური ხიდიტევადობის საზომი ხიდიუკანა ამძრავის წამყვანი ხიდიუკანა დამატებითი არაწამყვანი ხიდიუკანა საყრდენი ხიდიუკანა წამყვანი ხიდიუკანა ხიდიუკანა ხიდი არაგასართი კარტერითუკანა ხიდი ბანჯოს ტიპის კარტერითუჭრი ხიდიშერეული კონსტრუქციის ხიდიჩარჩოვანი ხიდიწამყვანიწამყვანი ბორბალიწამყვანი ბორბლებიწამყვანი გაუჭრელი ღერძიწამყვანი გაუჭრელი ხიდიწამყვანი დეტალიწამყვანი დისკოწამყვანი ვარსკვლავაწამყვანი თვლებიწამყვანი თვლების საბურავებიწამყვანი კბილა თვალიწამყვანი კბილანაწამყვანი კონუსური კბილა თვალიწამყვანი ლილვიწამყვანი საბურავებიწამყვანი სამუხრუჭო ხუნდიწამყვანი ღერძიწამყვანი შკივიწამყვანი ხიდიწამყვანი ხიდი ორმაგი მთავარი გადაცემითწამყვანი ხიდის გადაცემის რიცხვიწამყვანი ხიდის დიფერენციალიწამყვანი ხიდის კარტერიწამყვანი ხიდის საბურავებიწამყვანი ხისტი ღერძიწამყვანი ხისტი ხიდიწინა დამატებითი არაწამყვანი ხიდიწინა საყრდენი ხიდიწინა წამყვანი ხიდიწინა ხიდიხიდიხიდი-მარშრუტიზატორიხისტი ხიდი

ორსაფეხურიანი წამყვანი ხიდი

არსებითი სახელი
ინგლისურად | რუსულად