# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

vacuum plasma spraying

არსებითი სახელი
/͵vækjʊəmʹplæzməspreɪŋ/
ქართულად | რუსულად
ვაკუუმ-პლაზმური დაფქვევა (პლაზმური დაფრქვევა ვაკუუმში – თერმული დაფქვევის ხერხი) [იხ. აგრ. thermal spraying].