# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
სინონიმები
სინონიმები არ მოიძებნა

single-band

ზედსართავი სახელი
/ʹsɪŋglbænd/
ქართულად | რუსულად
სპეც. ერთდიაპაზონიანი, სიხშირეთა ერთ დიაპაზონში მუშაობის უნარის მქონე; single-band antenna ერთდიაპაზონიანი ანტენა.