# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
სინონიმები
სინონიმები არ მოიძებნა

external laser pumping

არსებითი სახელი
/ɪk͵stɜ:nl͵leɪzəʹpʌmpɪŋ/
ქართულად | რუსულად
სპეც. ლაზერული დატუმბვა (ლაზერის დატუმბვა სხვა ლაზერის საშუალებით).