# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

video editing software

noun
/͵vɪdɪəʊ͵ɛdɪtɪŋʹsɒftwɛə(r)/
in Georgian | in Russian
კომპ. ვიდეორედაქტორი (პერსონალურ კომპიუტერში ვიდეომასალის სამონტაჟო პროგრამა; აგრ. video editor).