# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

video converter

noun
/͵vɪdɪəʊkənʹvɜːtə(r)/
in Georgian | in Russian
კომპ. ვიდეოკონვერტორი, ვიდეოგარდამქმნელი (ვიდეოფაილის ერთი ვიდეოფორმატიდან მეორეში გადამყვანი პროგრამა).