# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

video conference

noun
/͵vɪdɪəʊʹkɒnfərəns/
in Georgian | in Russian
კომპ. ტელეკ. ვიდეოკონფერენც-კავშირი (სამ ან მეტ მომხმარებელს / აბონენტს შორის ვიდეოკავშირის დამყარების ტექნოლოგია).