# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
სინონიმები

computer-generated holography

არსებითი სახელი
/kəm͵pju:tə͵dʒɛnəreɪtɪdhɒʹlɒgrəfɪ/
ქართულად | რუსულად
კომპ. კომპიუტერულად შექმნილი ჰოლოგრაფია, კომპიუტერული ჰოლოგრაფია (აგრ. computed holography).