# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
სინონიმები
სინონიმები არ მოიძებნა

computer algorithm

არსებითი სახელი
/kəm͵pju:tərʹælgərɪθəm/
ქართულად | რუსულად
კომპ. კომპიუტერული ალგორითმი, კომპიუტერის მუშაობის ალგორითმი.