# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Related words
No related words were found
You may also be interested in
ბგერის მკაფიოობის მომატებაბრუნთა რიცხვის მომატებაგამოსახულების მკაფიოობის მომატებაგარემოსმიერი დასკდომა ძაბვის ქვეშგარემოსმიერი რღვევა ძაბვის ქვეშდაბალი ძაბვის კაბელიდაბალი ძაბვის წრედიკოროზიული დასკდომა ძაბვის ქვეშმაქსიმალური ძაბვის რელემაღალი ძაბვის გადამცემი ანძამაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზიმაღალი ძაბვის კაბელიმაღალი ძაბვის კვების ბლოკიმაღალი ძაბვის სადენიმაღალი ძაბვის წრედიმინიმალური ძაბვის რელემუდმივი ძაბვის გენერატორისიმკვეთრის მომატებასიმძლავრის მომატებასიჩქარის მომატებაძაბვის ვარდნაძაბვის იმპულსური სტაბილიზატორიძაბვის ინდიკატორიძაბვის მკვეთრი შემცირებაძაბვის მოვარდნაძაბვის რეგულატორიძაბვის რელეძაბვის სიდიდეძაბვის სტაბილიზატორიძაბვის სტაბილიზაციაძაბვის უეცარი გაძლიერებაძაბვის ქვეშ მყოფიწნევის მომატება

ძაბვის მომატება

verb
in English | in Russian
სპეც. boost II