# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Related words
No related words were found
You may also be interested in
გარემოსმიერი დასკდომა ძაბვის ქვეშგარემოსმიერი რღვევა ძაბვის ქვეშდაბალი ძაბვის კაბელიდაბალი ძაბვის წრედიდენის მოვარდნაკოროზიული დასკდომა ძაბვის ქვეშმაქსიმალური ძაბვის რელემაღალი ძაბვის გადამცემი ანძამაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზიმაღალი ძაბვის კაბელიმაღალი ძაბვის კვების ბლოკიმაღალი ძაბვის სადენიმაღალი ძაბვის წრედიმინიმალური ძაბვის რელემუდმივი ძაბვის გენერატორიძაბვის ვარდნაძაბვის იმპულსური სტაბილიზატორიძაბვის ინდიკატორიძაბვის მკვეთრი შემცირებაძაბვის მომატებაძაბვის რეგულატორიძაბვის რელეძაბვის სიდიდეძაბვის სტაბილიზატორიძაბვის სტაბილიზაციაძაბვის უეცარი გაძლიერებაძაბვის ქვეშ მყოფი

ძაბვის მოვარდნა

noun
in English | in Russian
ელექტრ. surge