# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Related words
No related words were found
Synonyms
No synonyms were found
You may also be interested in
გარემოსმიერი დასკდომა ძაბვის ქვეშგარემოსმიერი რღვევა ძაბვის ქვეშდაბალი ძაბვის კაბელიდაბალი ძაბვის წრედივარდნათავისუფალი ვარდნაკოროზიული დასკდომა ძაბვის ქვეშმაქსიმალური ძაბვის რელემაღალი ძაბვის გადამცემი ანძამაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზიმაღალი ძაბვის კაბელიმაღალი ძაბვის კვების ბლოკიმაღალი ძაბვის სადენიმაღალი ძაბვის წრედიმგრძნობიარობის ვარდნამინიმალური ძაბვის რელემუდმივი ძაბვის გენერატორიშუბლური წინაღობის ვარდნაძაბვის იმპულსური სტაბილიზატორიძაბვის ინდიკატორიძაბვის მკვეთრი შემცირებაძაბვის მოვარდნაძაბვის მომატებაძაბვის რეგულატორიძაბვის რელეძაბვის სიდიდეძაბვის სტაბილიზატორიძაბვის სტაბილიზაციაძაბვის უეცარი გაძლიერებაძაბვის ქვეშ მყოფი

ძაბვის ვარდნა

noun
in English | in Russian
ელექტრ. voltage drop, IR drop