# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
სინონიმები
სინონიმები არ მოიძებნა

thermostatically controlled

ზედსართავი სახელი
/͵θɜːmə͵stætɪklɪkənʹtrəʊld/
ქართულად | რუსულად
სპეც. თერმორელეს მეშვეობით რეგულირებული; თერმორეგულირებული.