# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
სინონიმები
სინონიმები არ მოიძებნა

polymer-matrix composite

არსებითი სახელი
/͵pɒlɪmə͵meɪtrɪksʹkɒmpəzɪt/
ქართულად | რუსულად
პოლიმერულ-მატრიცული კომპოზიტი, არმირებული პოლიმერული კომპოზიტი.