# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

composite material

არსებითი სახელი
/͵kɒmpəzɪtməʹtɪərɪəl/
ქართულად | რუსულად
სპეც. კომპოზიტური მასალა, კომპოზიციური მასალა, კომპოზიტი (ორი ან მეტი კომპონენტისგან შემდგარი მყარი ხელოვნური მასალა).