# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

fault tolerance

არსებითი სახელი
/͵fɔ:ltʹtɒlərəns/
ქართულად | რუსულად
დაზიანებისადმი მედეგობა, დაზიანებამედეგობა; მტყუნებისადმი მედეგობა, მტყუნებამედეგობა (სისტემის და მისთ. ამა თუ იმ დასაშვები დაზიანების შემთხვევაში ფუნქციონირების შეუფერხებლად / უმტყუნებლად გაგრძელების უნარი; აგრ. damage tolerance) [შდრ. აგრ. fail-safe].