# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

combination camera recorder

არსებითი სახელი
/͵kɒmbɪneɪʃn͵kæmrərɪʹkɔ:də(r)/
ქართულად | რუსულად
პორტატიული ვიდეოკამერა (საკუთრივ ვიდეოკამერისა და მცირე ზომის ვიდეომაგნიტოფონის კომბინაცია).