# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
სინონიმები
სინონიმები არ მოიძებნა
მეზობელი სიტყვები

Peltier effect

არსებითი სახელი
/ʹpɛltɪeɪɪfɛkt/
ქართულად | რუსულად
ელექტრ. პელტიეს ეფექტი (ელექტრული დენის გატარებისას სხვადასხვა მასალის გამტარების შეერთების ადგილზე სითბოს გამოყოფა ან შთანთქმა).