# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
სინონიმები
შესაძლოა ასევე გაინტერესებდეთ
ანთებისთვის აუცილებელი ძაბვაანთების ძაბვაარაპირდაპირი მოქმედების რკალური ღუმელიგადამეტტვირთვის იმპულსური ძაბვაგადამწევი ძაბვაგადამჭრელი ძაბვაგათანაბრებული ძაბვაგამომავალი ძაბვაგამრღვევი ძაბვაგანმუხტვის დენიგანმუხტვის დენის სიდიდეგანმუხტვისთვის აუცილებელი ძაბვაგანმუხტვის რეჟიმიდამატებითი ძაბვადარტყმითი ძაბვადასაშვები ძაბვადენადობის ძაბვაელექტროქსელის ძაბვაელექტრული ძაბვაეტალონური ძაბვაზედაბალი ძაბვაიმპულსური ძაბვაიმპულსურ-რკალური შედუღებაკვების წყაროს ძაბვაკომბინირებული ძაბვაკომპლექსური ძაბვაკონტაქტური ძაბვაკუმშვის ძაბვამაღალინტენსიური განმუხტვის ნათურამექანიკური ძაბვამკვებავი ძაბვამკუმშავი ძაბვამოწყობილობის მკვებავი ძაბვამრღვევი ძაბვამუდმივი ძაბვამფეთქარი ძაბვამხები ძაბვანაპერწკლური განმუხტვის შუალედინაპერწკლური განმუხტვის ძაბვანაპერწკლური ძაბვანარჩენი ძაბვანახშირისელექტროდებიანი რკალური ნათურანიშანცვლადი ძაბვანომინალური ძაბვაორი ზედაპირის კონტაქტური ძაბვაპირდაპირი მოქმედების რკალური ღუმელიპლაზმურ-რკალური შედუღებაპლაზმურ-რკალური ჭრარკალის ძაბვარკალური განმუხტვარკალური დაფრქვევარკალური ელექტროშედუღებარკალური ნათურარკალური ღუმელირკალური შედუღებარკალური შედუღება ფლუსის ქვეშრკალური ჭრასაანგარიშო ძაბვასაექსპლუატაციო ძაბვასამუშაო ძაბვასაყრდენი ძაბვასაშუალო ძაბვასიმეტრიული ძაბვასტაბილიზებული ძაბვატევადობითი განმუხტვის ანთებაუქმი სვლის ძაბვაუცვლელი ძაბვაფლუქტუაციური ძაბვაქსენონის რკალური ნათურაღრმა განმუხტვის აკუმულატორიღუნვის ძაბვაშემავალი ძაბვაშიგა ძაბვაცვლადი ძაბვაძაბვაძაბვა გამოსასვლელ ტერმინალებზეძაბვა კუმშვისასძაბვა პირაპირ შეხებისასძვრის ძაბვაწამნაცვლებელი ძაბვაწრედის ძაბვაჭანჭიკის გაჭიმვის ძაბვაჭარბი ძაბვაჯამური ძაბვაჰოლის ძაბვა

რკალური განმუხტვის ძაბვა

არსებითი სახელი
ინგლისურად | რუსულად
ელექტრ. arc voltage