# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Related words
No related words were found
You may also be interested in
აგზნების პოლუსიგამოსასვლელი პოლუსიდადებითი პოლუსიდამატებითი პოლუსიმაგნიტის პოლუსიმაგნიტური გულარიმაგნიტური დამხსომებელი მოწყობილობამაგნიტური დისკიმაგნიტური ველიმაგნიტური ველის წარმოქმნამაგნიტური ინდუქციის ნაკადიმაგნიტური ისრის დახრილობამაგნიტური კომპასის ციფერბლატიმაგნიტური ლევიტაციამაგნიტური ლენტიმაგნიტური ლინზამაგნიტური მამჭიდროებელიმაგნიტური მაძლიერებელიმაგნიტური მეხსიერებამაგნიტური ნაკადიმაგნიტური ნახევარგამტარიმაგნიტური პოლარულობამაგნიტური საკისარიმაგნიტური სახრახნისიმაგნიტური ფირიმაგნიტური შენადნობიმაგნიტური შეღწევადობამაგნიტური წინაღობამაგნიტური ხარჯსაზომიმაგნიტური ჰისტერეზისიმეორეული მაგნიტური ველიპირველადი მაგნიტური ველიპოლუსიშესასვლელი პოლუსიცვლადი მაგნიტური წინაღობის გადამწოდი

მაგნიტური პოლუსი

noun
in English | in Russian
ელექტრ. field pole
magnetic pole