# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Related words
No related words were found
Synonyms
No synonyms were found
You may also be interested in
ლევიტაციამაგნიტური გულარიმაგნიტური დამხსომებელი მოწყობილობამაგნიტური დისკიმაგნიტური ველიმაგნიტური ველის წარმოქმნამაგნიტური ინდუქციის ნაკადიმაგნიტური ისრის დახრილობამაგნიტური კომპასის ციფერბლატიმაგნიტური ლენტიმაგნიტური ლინზამაგნიტური მამჭიდროებელიმაგნიტური მაძლიერებელიმაგნიტური მეხსიერებამაგნიტური ნაკადიმაგნიტური ნახევარგამტარიმაგნიტური პოლარულობამაგნიტური პოლუსიმაგნიტური საკისარიმაგნიტური სახრახნისიმაგნიტური ფირიმაგნიტური შენადნობიმაგნიტური შეღწევადობამაგნიტური წინაღობამაგნიტური ხარჯსაზომიმაგნიტური ჰისტერეზისიმეორეული მაგნიტური ველიპირველადი მაგნიტური ველიცვლადი მაგნიტური წინაღობის გადამწოდი

მაგნიტური ლევიტაცია

noun
in English | in Russian
სპეც. magnetic levitation