# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

radio I

არსებითი სახელი
/ʹreɪdɪəʊ/
ქართულად | რუსულად
რად.

1. რადიო (უკაბელო კავშირგაბმულობის ხერხი);

2. რადიოგადამცემი; რადიომიმღები; რაცია;

3. რადიოგრამა, რადიოშეტყობინება; to receive a radio რადიოგრამის მიღება.