# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
სინონიმები
სინონიმები არ მოიძებნა

partial condensation

არსებითი სახელი
/͵pɑ:ʃlkɒndɛnʹseɪʃn/
ქართულად | რუსულად
პარციალური კონდენსაცია (ბინარული ნარევების განცალკევების ხერხი).