# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
სინონიმები
სინონიმები არ მოიძებნა

evaporative condenser

არსებითი სახელი
/ɪ͵væpərətɪvkənʹdɛnsə(r)/
ქართულად | რუსულად
აორთქლებითი კონდენსატორი, სარწყავი კონდენსატორი (თბოენერგეტიკული და სამაცივრო დანადგარებისა).