# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
სინონიმები
სინონიმები არ მოიძებნა

drop forged

ზედსართავი სახელი
/͵drɒpʹfɔ:dʒd/
ქართულად | რუსულად
შტამპში ნაჭედი; drop forged spanners / wrenches შტამპში ნაჭედი ქანჩის გასაღებები.