# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

aspect ratio

არსებითი სახელი
/͵æspɛktʹreɪʃɪəʊ/
ქართულად | რუსულად

1. კომპ. ტელევ. სურათის, ეკრანის და ა.შ. სიგანისა და სიმაღლის თანაფარდობა, ეკრანის ან გამოსახულების ფორმატი (16:9, 4:3 და ა.შ.);

2. ქაღალდის ფორმატი (A4 და მისთ.);

3. ავტ. სალტის / საბურავის პროფილი (სალტის / საბურავის სიმაღლისა და სიგანის შეფარდების პროცენტული გამოსახულება) [იხ. აგრ. section height, section width];

4. ავ. ფრთის ფარდობითი სიგრძე (ფრთის სიგრძის შეფარდება პროფილის ქორდასთან).