# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
სინონიმები
სინონიმები არ მოიძებნა
შესაძლოა ასევე გაინტერესებდეთ
ადვილდასამუშავებელი ფოლადიარალეგირებული ფოლადიარატოლფერდა კუთხოვანი ფოლადიგადამეტწრთობილი ფოლადიდაბალნახშირბადიანი ფოლადიდაქრომილი ფოლადიდაშტამპული ფოლადიელექტროტექნიკური ფოლადიელექტრული ფოლადიზამბარის ფოლადიზოლოვანი ფოლადიზოლური ფოლადითომასის ფოლადიკუთხოვანი ფოლადილეგირებული ფოლადიმანგანუმიანი ფოლადიმარტენსიტული ფოლადიმაღალი სიმტკიცის მცირედ ლეგირებული ფოლადიმაღალნახშირბადიანი ფოლადიმიკროლეგირებული ფოლადიმოსევადებული ფოლადიმოსპილენძებული ფოლადიმოქრომილი ფოლადიმშვიდი ფოლადიმცირედ ლეგირებული ფოლადინაჭედი ფოლადინახევრად მშვიდი ფოლადინახშირბადმცირე ფოლადინახშირბადოვანი ფოლადინახშირბადუხვი ფოლადინორმალიზებული ფოლადიორფაზა ფოლადირბილი ფოლადირესორის ფოლადისაავტომატე ფოლადისაზამბარე ფოლადისაიარაღო ფოლადისაკორდე ფოლადისარესორე ფოლადისაშუალოდ ლეგირებული ფოლადისაშუალონახშირბადიანი ფოლადისპილენძისსაფრიანი ფოლადისპილენძოვანი ფოლადისწრაფმჭრელი ფოლადისხმული ფოლადიტექსტურირებული ელექტროტექნიკური ფოლადიტიგელის ფოლადიუჟანგავი ფოლადიუწრთობი ფოლადიუხვად ლეგირებული ფოლადიფერიტულ-მარტენსიტული ფოლადიფოლადიფურცლოვანი ფოლადიფუძე ფოლადიქრომირებული ფოლადიქრომის დამატებით ნაწრთობი ფოლადიქრომმოლიბდენიანი ფოლადიქრომნიკელიანი ფოლადიქრომოვანი ფოლადიშეცხობილი ფოლადიცივად საშტამპავი ფოლადიცივნაგლინი ფოლადიცხელნაგლინი ფოლადიცხლად გლინული ფოლადი

მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი

არსებითი სახელი
ინგლისურად | რუსულად
მეტალ. maraging steel