# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
ქიმიური ელემენტები (ანბანის მიხედვით)

Name
სახელწოდება
Название
Symbol
სიმბოლო
Cимвол
Atomic number
ატომური რიცხვი
Атомный номер
actinium აქტინიუმი актиний Ac 89
aluminium
aluminum
ალუმინი алюминий Al 13
americium ამერიციუმი америций Am 95
antimony სტიბიუმი
ანტიმონიუმი
сурьма Sb 51
argon არგონი аргон Ar 18
arsenic დარიშხანა
დარიშხანი
мышьяк As 33
astatine ასტატი астат At 85
barium ბარიუმი барий Ba 56
berkelium ბერკლიუმი берклий Bk 97
beryllium ბერილიუმი бериллий Be 4
bismuth ბისმუტი висмут Bi 83
bohrium ბორიუმი борий Bh 107
boron ბორი бор B 5
bromine ბრომი бром Br 35
cadmium კადმიუმი кадмий Cd 48
caesium
cesium
ცეზიუმი цезий Cs 55
calcium კალციუმი кальций Ca 20
californium კალიფორნიუმი калифорний Cf 98
carbon ნახშირბადი углерод C 6
cerium ცერიუმი церий Ce 58
chlorine ქლორი хлор Cl 17
chromium ქრომი хром Cr 24
cobalt კობალტი кобальт Co 27
copernicium კოპერნიციუმი коперниций Cn 112
copper სპილენძი медь Cu 29
curium კიურიუმი кюрий Cm 96
darmstadtium დარმშტადტიუმი дармштадий Ds 110
dubnium დუბნიუმი дубний Du 105
dysprosium დისპროზიუმი диспрозий Dy 66
einsteinium აინშტაინიუმი эйнштейний Es 99
erbium ერბიუმი эрбий Er 68
europium ევროპიუმი европий Eu 63
fermium ფერმიუმი фермий Fm 100
flerovium ფლეროვიუმი флеровий Fl 114
fluorine ფთორი фтор F 9
francium ფრანციუმი франций Fr 87
gadolinium გადოლინიუმი гадолиний Gd 64
gallium გალიუმი галлий Ga 31
germanium გერმანიუმი германий Ge 32
gold ოქრო золото Au 79
hafnium ჰაფნიუმი гафний Hf 72
hassium ჰასიუმი хассий Hs 108
helium ჰელიუმი гелий He 2
holmium ჰოლმიუმი гольмий Ho 67
hydrogen წყალბადი водород H 1
indium ინდიუმი индий In 49
iodine იოდი йод I 53
iridium ირიდიუმი иридий IR 77
iron რკინა железо Fe 26
krypton კრიპტონი криптон Kr 36
lanthanum ლანთანი лантан La 57
lawrencium ლოურენსიუმი лоуренсий Lr 103
lead ტყვია свинец Pb 82
lithium ლითიუმი литий Li 3
livermorium ლივერმორიუმი ливерморий Lv 116
lutetium ლუტეციუმი лютеций Lu 71
magnesium მაგნიუმი магний Mg 12
manganese მანგანუმი марганец Mn 25
meitnerium მეითნერიუმი мейтнерий Mt 109
mendelevium მენდელეევიუმი менделевий Md 101
mercury ვერცხლისწყალი ртуть Hg 80
molybdenum მოლიბდენი молибден Mo 42
neodymium ნეოდიუმი неодим Nd 60
neon ნეონი неон Ne 10
neptunium ნეპტუნიუმი нептуний Np 93
nickel ნიკელი никель Ni 28
niobium ნიობიუმი ниобий Nb 41
nitrogen აზოტი азот N 7
nobelium ნობელიუმი нобелий No 102
osmium ოსმიუმი осмий Os 76
oxygen ჟანგბადი кислород O 8
palladium პალადიუმი палладий Pd 46
phosphorus ფოსფორი фосфор P 15
platinum პლატინა платина Pt 78
plutonium პლუტონიუმი плутоний Pu 94
polonium პოლონიუმი полоний Po 84
potassium კალიუმი калий K 19
praseodymium პრაზეოდიუმი празеодимий Pr 59
promethium პრომეთიუმი прометий Pm 61
protactinium პროტაქტინიუმი протактиний Pa 91
radium რადიუმი радий Ra 88
radon რადონი радон Rn 86
rhenium რენიუმი рений Re 75
rhodium როდიუმი родий Rh 45
roentgenium რენტგენიუმი рентгений Rg 111
rubidium რუბიდიუმი рубидий Rb 37
ruthenium რუთენიუმი рутений Ru 44
rutherfordium რეზერფორდიუმი резерфордий Rf 104
samarium სამარიუმი самарий Sm 62
scandium სკანდიუმი скандий Sc 21
seaborgium სიბორგიუმი сиборгий Sg 106
selenium სელენიუმი селен Se 34
silicon სილიციუმი кремний Si 14
silver ვერცხლი серебро Ag 47
sodium ნატრიუმი натрий Na 11
strontium სტრონციუმი стронций Sr 38
sulphur
sulfur
გოგირდი сера S 16
tantalum ტანტალი тантал Ta 73
technetium ტექნეციუმი технеций Tc 43
tellurium ტელური теллур Te 52
terbium ტერბიუმი тербий Tb 65
thallium თალიუმი таллий Tl 81
thorium თორიუმი торий Th 90
thulium თულიუმი тулий Tm 69
tin კალა олово Sn 50
titanium ტიტანი титан Ti 22
tungsten ვოლფრამი вольфрам W 74
ununoctium უნუნოქტიუმი унуноктий Uuo 118
ununpentium უნუნპენტიუმი унунпентий Uup 115
ununseptium უნუნსეპტიუმი унунсептий Uus 117
ununtrium უნუნტრიუმი унунтрий Uut 113
uranium ურანიუმი уран U 92
vanadium ვანადიუმი ванадий V 23
xenon ქსენონი ксенон Xe 54
ytterbium იტერბიუმი иттербий Yb 70
yttrium იტრიუმი иттрий Y 39
zinc თუთია цинк Zn 30
zirconium ცირკონიუმი цирконий Zr 40