# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
ლექსიკონის შესახებ

ტექნიკური ტერმინოლოგიის ინგლისურ-ქართული ელექტრონული და ონლაინ ლექსიკონი მესამე ლექსიკონია დარგობრივი ელექტრონული ლექსიკონების ციკლიდან, რომლებიც ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექსიკოგრაფიის ცენტრში შეიქმნა. სამივე ლექსიკონი: ინგლისურ-ქართული სამხედრო ლექსიკონი, ინგლისურ-ქართული ბიოლოგიური ლექსიკონი და ინგლისურ-ქართული ტექნიკური ტერმინოლოგიის ლექსიკონი განთავსებულია ინტერნეტში და ხელმისაწვდომია უფასოდ, შემდეგ მისამართებზე: mil.dict.ge, bio.dict.ge, tech.dict.ge.

ტექნიკური ტერმინოლოგიის ინგლისურ-ქართულ ლექსიკონში ძირითადად შევიდა ელექტრონული და კომპიუტერული ტექნიკის, მანქანა-დანადგარებისა და ნაწილების, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, საავტომობილო, სამშენებლო, სამთამადნო, სარკინიგზო და ჰიდროტექნიკური ტერმინოლოგია, სულ 18 ათასი სიტყვა-სტატია. სიტყვა-სტატიებს ლექსიკონში მითითებული აქვს დარგობრივი კვალიფიკაციები. ტერმინებს ხშირ შემთხვევაში დართული აქვს მცირე განმარტება, რომელიც აზუსტებს ტერმინის მნიშვნელობას. გარდა ინგლისური და ქართული ტერმინებისა, სიტყვა-სტატიების მნიშვნელოვან ნაწილს დართული აქვს რუსული ეკვივალენტებიც. ლექსიკონში დიდი ყურადღება დაეთმო ბოლო წლებში კომპიუტერული, ელექტრონული კომუნიკაციების და სხვა დარგების სწრაფი განვითარების შედეგად გაჩენილი უახლესი ტერმინების ქართული ეკვივალენტების შემუშავებას დარგის სპეციალისტებთან კონსულტაციების საფუძველზე. თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარების დარგში უახლესი ინფორმაციის მოსაპოვებლად თავად პროექტის მიმდინარეობის პერიოდშიც მუდმივად წარმოებდა საზღვარგარეთული და ადგილობრივი სამეცნიერო გამოცემებისა და საინფორმაციო საშუალებების მონიტორინგი. ტექნიკური ტერმინოლოგიის ლექსიკონზე მომუშავე პერსონალი ყოველ ღონეს ხმარობდა, რათა თითოეული, თუნდაც უმცირესი, ინოვაცია თუ ტენდენცია კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო, ნანოტექნოლოგიური თუ სხვა სახის ტექნიკისა და ტექნოლოგიების შემუშავების დარგში ადეკვატურად ყოფილიყო ასახული ლექსიკონში შესაბამისი სამეცნიერო-ტექნიკური ტერმინოლოგიის დონეზე. ლექსიკონში ცალკეული, განსაკუთრებით აქტუალური დარგების მაქსიმალურად დეტალური და სრული წარმოდგენის მიზნით, ლექსიკონისათვის მომზადდა აბრევიატურების ინდექსი და შემდეგი დანართები: ძირითადი საზომი ერთეულები; SI სისტემის პრეფიქსები; ქიმიური ელემენტები (ატომური რიცხვის და ანბანის მიხედვით); ე.წ. "სათბურის ეფექტის" გამომწვევი აირები.

ლექსიკონისათვის შეიქმნა ოთხი პროგრამული პროდუქტი. შეიქმნა როგორც ლექსიკონის ონლაინ ვერსია ინტერნეტით მოსარგებლეთათვის, ასევე ელექტრონული ლექსიკონი, ე.წ. დესკტოპ-აპლიკაცია კომპაქტ-დისკზე ჩაწერილი ელექტრონული პროგრამის სახით, რომელიც კომპიუტერში ჩაიტვირთება და ინტერნეტისგან დამოუკიდებლად იქნება გამოყენებადი. გარდა ამისა, შესაძლებელია ტექნიკური ტერმინოლოგიის ინგლისურ-ქართული ლექსიკონის დაკავშირება ამავე ლექსიკონის ონლაინ ვერსიასთან, რაც მომხმარებელს საშუალებას მისცემს ინტერნეტიდან განაახლოს ლექსიკონის მის კომპიუტერში ინსტალირებული ვერსია და ასახოს ყველა ის ცვლილება თუ დამატება, რომელთაც ლექსიკონის სარედაქციო კოლეგია პერიოდულად შეიტანს ლექსიკონის ონლაინ-ვერსიაში. ტექნიკური ლექსიკონის ონლაინ-ვერსიას აქვს მართვის პანელი, რაც სარედაქციო გუნდს საშუალებას მისცემს მომავალშიც განაგრძოს ლექსიკონზე მუშაობა და მისი ახალი რედაქციების მომზადება. ტექნიკური ტერმინოლოგიის ლექსიკონის პროექტის ფარგლებში მომზადდა მრავალენოვანი ლექსიკონების მართვის სისტემა (MultiDMS), რომლის მონაცემთა ბაზაში დღეს მხოლოდ ინგლისურ-ქართული ტექნიკური ტერმინოლოგიის ლექსიკონია ჩატვირთული, თუმცა მომავალში იგეგმება მასში ლექსიკოგრაფიის ცენტრის სხვა ლექსიკონების ინტეგრირებაც.

ლექსიკონზე მუშაობდნენ: თინათინ მარგალიტაძე (რედაქტორი და პროექტის ხელმძღვანელი), გიორგი მელაძე (შემდგენელი), გელა ხუნდაძე (შემდგენელი), ზაალ ზურაბაშვილი (ასისტენტ-შემდგენელი), მაია დავლიანიძე (ტექნიკური რედაქტორი).

პროგრამული პროდუქტების შექმნაზე მუშაობდნენ: გიორგი ქერეჭაშვილი (მრავალენოვანი ლექსიკონის მართვის სისტემა, ლექსიკონის ონლაინ-ვერსია და მართვის პანელი), ლევან ზურაბაშვილი (ლექსიკონის ელექტრონული ვერსია). პროექტის კონსულტანტები: ოთარ ზუმბურიძე, გიორგი ქერეჭაშვილი.

ლექსიკონის შემდგენლები მადლიერებით მიიღებენ ყველა საქმიან შენიშვნას თუ წინადადებას ინგლისურ-ქართულ ტექნიკურ ლექსიკონთან დაკავშირებით.

ლექსიკონი შექმნილია 2014-2016 წლებში, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით.

ყველა უფლება დაცულია. ტექსტის უნებართვო გავრცელება ან კოპირება ნაწილობრივ ან მთლიანად, ნებისმიერი სახით და საშუალებით აკრძალულია.