# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

vacuum chamber

noun
/͵vækjʊəmʹtʃeɪmbə(r)/
in Georgian | in Russian
ვაკუუმკამერა, ვაკუუმის / ვაკუუმური კამერა (ვაკუუმის შესაქმნელი ლაბორატორიული, სამრეწველო და სხვ. კამერა).