# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

carrier serving area

noun
/͵kærɪəʹsɜ:vɪŋɛərɪə/
in Georgian | in Russian
ტელეკ. სატელეფონო კომპანიის მომსახურების ზონა (აბრევ. CSA; აგრ. local serving area).