# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Related words
Abbreviation
Synonyms
No synonyms were found

analogue-to-digital conversion

noun
/͵ænəlɒgtəʹdɪdʒɪtlkənvɜ:ʃn/
in Georgian | in Russian
სპეც. ანალოგურ-ციფრული გარდაქმნა (ანალოგური სიგნალების ციფრულ სიგნალებად გარდაქმნა; აბრევ. A/D conversion).