# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Jacobs chuck

noun
/ʹdʒeɪkəbztʃʌk/
in Georgian | in Russian
იაკობსის მომჭერი ვაზნა (სამმუშტიანი მომჭერი ვაზნა სახარატო ჩარხისა, ელექტროდრელისა და მისთ.; აგრ. Jacobs drill chuck).