# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Related words
No related words were found
Synonyms
No synonyms were found
You may also be interested in
ბოილერის მკვებავი წყლის ტუმბობოილერის მკვებავი წყლის ცისტერნამდუღარე წყლის რეაქტორიმკვებავი წყლის შემათბობელირადიატორი წყლის განივი ნაკადითრეაქტიული ჭავლისასმელი წყლის დაქლორვასასმელი წყლის ქლორირებაუცვლელი ბიჯის წყლის ხრახნიქვაბის მკვებავი წყლის ტუმბოქვაბის მკვებავი წყლის ცისტერნაშხეფების ჭავლიწყლის გამათბობელიწყლის გამაცხელებელიწყლის გამოსაშვები არხიწყლის გამოსაშვები ნახვრეტიწყლის გამოსვლაწყლის გამშხეფიწყლის გასასვლელი ხვრელიწყლის დაქლორვაწყლის დებიტიწყლის დენაწყლის დონის მაჩვენებელიწყლის ვარდნის სიმაღლეწყლის ველოსიპედიწყლის მანომეტრიწყლის პერანგიწყლის საცირკულაციო მილიწყლის ტემპერატურის მაჩვენებელიწყლის ტუმბოწყლის ტურბინაწყლის ფთორირებაწყლის ფილტრიწყლის ქლორირებაწყლის შეფრქვევაწყლის ჩამონადენის მოცულობაწყლის ჩამოსაშვები ხვრელიწყლის ჩამოშვებაწყლის ჩატუმბვაწყლის ჩაჭირხნაწყლის წნევის მაჩვენებელიწყლის ხარჯიჭავლიჰაერის ჭავლი

წყლის ჭავლი

noun
in English | in Russian