# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Related words
No related words were found
You may also be interested in
კონუსური ჩაღრუებანახვრეტის კონუსური ჩაღრუებანახვრეტის ჩაღრუებასარქვლის ცილინდრული მბიძგავისარქვლის ცილინდრული საბიძგებელაჩასასხმელი ნახვრეტის საცობიჩაღრუებაცილინდრული ანტენაცილინდრული გასაჭიმი ზამბარაცილინდრული დიფერენციალიცილინდრული ზამბარაცილინდრული თავიცილინდრული კამარაცილინდრული კოლექტორიცილინდრული მაერთებელიცილინდრული საღრუვიცილინდრული სახსარიცილინდრული სახურავიცილინდრული სპირალური ზამბარაცილინდრული ფრეზიცილინდრული ქანჩიცილინდრული შტეფსელური გასართიცილინდრული შტეფსელური მაერთებელიცილინდრული ჩაღრუებაცილინდრული ხრახნული ზამბარახრახნის ცილინდრული თავი

ნახვრეტის ცილინდრული ჩაღრუება

noun
in English | in Russian