# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Related words
No related words were found
You may also be interested in
ელექტროენერგიის ელექტროქიმიური წარმოებაინტეგრირებული პროექტირების გარემოინტეგრირებული ციფრული ქსელიკომპიუტერიზებული წარმოებაკომპიუტერულად მართვადიკომპიუტერულად მართულიკომპიუტერულად მართული სისტემაკომპიუტერულად შექმნილი გამოსახულებაკომპიუტერულად შექმნილი ჰოლოგრაფიაკომპლექსური ავტომატიზებული წარმოებალითონის ცივჭედვის წარმოებამასობრივი წარმოებამიქცევითი წარმოებამოქცევთი წარმოებანაკადური წარმოებაორმხრივი წარმოებასამთო სამუშაოების წარმოებასამსხმელო წარმოებასერიული წარმოებატელემაუწყებლობის წარმოებაცივჭედვის წარმოებაწარმოება

კომპიუტერულად ინტეგრირებული წარმოება

noun
in English | in Russian