# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Related words
No related words were found
You may also be interested in
განივიგანივი ბერკეტიგანივი გამოქრევაგანივი განლაგებაგანივი გაქრევაგანივი დატვირთვაგანივი დახვევაგანივი დახრის კუთხეგანივი დახრის საწინააღმდეგოგანივი დახრის ღერძიგანივი დინებაგანივი ელემენტიგანივი კვეთიგანივი კვეთის ფართობიგანივი კვეთის ფორმაგანივი კილოგანივი კოჭიგანივი ლილვიგანივი მდგრადობაგანივი მდგრადობის სტაბილიზატორიგანივი მდგრადობის სტაბილიზატორის მილისიგანივი მდგრადობის სტაბილიზატორის საწევიგანივი მდგრადობის სტაბილიზატორის შტანგაგანივი მწკრივიგანივი ნაკადიგანივი ნალოგანივი რხევაგანივი ტალღაგანივი ქანაობაგანივი ქლიბვაგანივი ჭრილიდაზგის სუპორტის განივი ნალოდახრადახრა გადახრაკონსტრუქციის განივი ელემენტირადიატორი განივი ნაკადითრადიატორი წყლის განივი ნაკადითსაბრუნი ტაბიკის დახრასაჭის განივი საწევიტაბიკის დახრაძარას განივი დახრახიდის ნაფენის განივი კოჭი

განივი დახრა

noun
in English | in Russian
ავ. ავტ. roll I