# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Related words
No related words were found
You may also be interested in
აირების წნევა კარტერშიატმოსფერული წნევაბარომეტრული წნევაგაბერვის წნევაგამგლეჯი წნევაგამომავალი დენიგამომავალი ინფორმაციაგამომავალი ლილვიგამომავალი მონაცემებიგამომავალი სიგნალიგამომავალი სიმძლავრეგამომავალი სიჩქარეგამომავალი ძაბვადარტყმითი ტალღის წნევადატუმბვის წნევადაჭირხნის წნევადენადი გარემოს წნევადიფერენციალური წნევაეტალონური წნევაექსტრემალური წნევავაკუუმმეტრული წნევაზეატმოსფერული წნევაზეთის წნევაზემაღალი წნევაკოლექტორის აბსოლუტური წნევაკომპრესიის წნევაკონდენსაციის წნევაკრიტიკული წნევაკუმშვის წნევამანომეტრული წნევამარგი წნევამაღალი წნევამიწოდების წნევამკუმშავი წნევამმართველი წნევამუდმივი წნევამუშა წნევანარჩენი წნევანომინალური წნევანორმალური ტემპერატურა და წნევაორთქლის ნამდვილი წნევაორთქლის რეალური წნევაოსმოსური წნევაპარციალური წნევასაანგარიშო წნევასაბურავის წნევასაექსპლუატაციო წნევასალტის წნევასამუშაო წნევასაყენებელი წნევასაშუალო ინდიკატორული წნევასაშუალო მარგი წნევასვეტის წნევასითხის სვეტის წნევატმოსფერული წნევატურბოჩაბერვის წნევაუცვლელი წნევაშესრუტვის წნევაშეწოვის წნევაჩაბერვის წნევაწნევაწნევა დაბრიკეტებისასწნევა კარტერშიწნევა მანომეტრის მიხედვითწნევა ძრავას კარტერშიწნევა წვის კამერაშიწნეხის წნევაჭარბი წნევაჰაერის წნევა

გამომავალი წნევა

noun
in English | in Russian