# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Related words
No related words were found
You may also be interested in
გადამტანის ამპლიტუდის შეცვლაგადამტანის აღმოჩენაგადამტანის გადაწევაგადამტანის სიმძლავრეგადამტანის ხმაურიმრავალსადგურიანი წვდომა გადამტანის კონტროლითმრავალსადგურიანი წვდომა გადამტანის კონტროლითა და შეჯახებების აღმოჩენითმრავალსადგურიანი წვდომა გადამტანის კონტროლითა და შეჯახებების თავიდან აცილებითმრავლობითი წვდომა გადამტანის კონტროლითმრავლობითი წვდომა გადამტანის კონტროლითა და შეჯახებების აღმოჩენითმრავლობითი წვდომა გადამტანის კონტროლითა და შეჯახებების თავიდან აცილებითსიგნალი გადამტანის მტყუნების შესახებფარდობითი ძვრაშეტყობინება გადამტანის მტყუნების შესახებშრეებშორისი ძვრაძვრა

გადამტანის ძვრა

noun
in English | in Russian
რად. ტელეკ. carrier shift