# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Chemical elements (according to atomic number)

Atomic number
ატომური რიცხვი
Атомный номер
Name
სახელწოდება
Название
Symbol
სიმბოლო
Cимвол
1 hydrogen წყალბადი водород H
2 helium ჰელიუმი гелий He
3 lithium ლითიუმი литий Li
4 beryllium ბერილიუმი бериллий Be
5 boron ბორი бор B
6 carbon ნახშირბადი углерод C
7 nitrogen აზოტი азот N
8 oxygen ჟანგბადი кислород O
9 fluorine ფთორი фтор F
10 neon ნეონი неон Ne
11 sodium ნატრიუმი натрий Na
12 magnesium მაგნიუმი магний Mg
13 aluminium
aluminum
ალუმინი алюминий Al
14 silicon სილიციუმი кремний Si
15 phosphorus ფოსფორი фосфор P
16 sulfur
sulphur
გოგირდი сера S
17 chlorine ქლორი хлор Cl
18 argon არგონი аргон Ar
19 potassium კალიუმი калий K
20 calcium კალციუმი кальций Ca
21 scandium სკანდიუმი скандий Sc
22 titanium ტიტანი титан Ti
23 vanadium ვანადიუმი ванадий V
24 chromium ქრომი хром Cr
25 manganese მანგანუმი марганец Mn
26 iron რკინა железо Fe
27 cobalt კობალტი кобальт Co
28 nickel ნიკელი никель Ni
29 copper სპილენძი медь Cu
30 zinc თუთია цинк Zn
31 gallium გალიუმი галлий Ga
32 germanium გერმანიუმი германий Ge
33 arsenic დარიშხანა
დარიშხანი
мышьяк As
34 selenium სელენიუმი селен Se
35 bromine ბრომი бром Br
36 krypton კრიპტონი криптон Kr
37 rubidium რუბიდიუმი рубидий Rb
38 strontium სტრონციუმი стронций Sr
39 yttrium იტრიუმი иттрий Y
40 zirconium ცირკონიუმი цирконий Zr
41 niobium ნიობიუმი ниобий Nb
42 molybdenum მოლიბდენი молибден Mo
43 technetium ტექნეციუმი технеций Tc
44 ruthenium რუთენიუმი рутений Ru
45 rhodium როდიუმი родий Rh
46 palladium პალადიუმი палладий Pd
47 silver ვერცხლი серебро Ag
48 cadmium კადმიუმი кадмий Cd
49 indium ინდიუმი индий In
50 tin კალა олово Sn
51 antimony სტიბიუმი
ანტიმონიუმი
сурьма Sb
52 tellurium ტელური теллур Te
53 iodine იოდი йод I
54 xenon ქსენონი ксенон Xe
55 caesium
cesium
ცეზიუმი цезий Cs
56 barium ბარიუმი барий Ba
57 lanthanum ლანთანი лантан La
58 cerium ცერიუმი церий Ce
59 praseodymium პრაზეოდიუმი празеодимий Pr
60 neodymium ნეოდიუმი неодим Nd
61 promethium პრომეთიუმი прометий Pm
62 samarium სამარიუმი самарий Sm
63 europium ევროპიუმი европий Eu
64 gadolinium გადოლინიუმი гадолиний Gd
65 terbium ტერბიუმი тербий Tb
66 dysprosium დისპროზიუმი диспрозий Dy
67 holmium ჰოლმიუმი гольмий Ho
68 erbium ერბიუმი эрбий Er
69 thulium თულიუმი тулий Tm
70 ytterbium იტერბიუმი иттербий Yb
71 lutetium ლუტეციუმი лютеций Lu
72 hafnium ჰაფნიუმი гафний Hf
73 tantalum ტანტალი тантал Ta
74 tungsten ვოლფრამი вольфрам W
75 rhenium რენიუმი рений Re
76 osmium ოსმიუმი осмий Os
77 iridium ირიდიუმი иридий IR
78 platinum პლატინა платина Pt
79 gold ოქრო золото Au
80 mercury ვერცხლისწყალი ртуть Hg
81 thallium თალიუმი таллий Tl
82 lead ტყვია свинец Pb
83 bismuth ბისმუტი висмут Bi
84 polonium პოლონიუმი полоний Po
85 astatine ასტატი астат At
86 radon რადონი радон Rn
87 francium ფრანციუმი франций Fr
88 radium რადიუმი радий Ra
89 actinium აქტინიუმი актиний Ac
90 thorium თორიუმი торий Th
91 protactinium პროტაქტინიუმი протактиний Pa
92 uranium ურანიუმი уран U
93 neptunium ნეპტუნიუმი нептуний Np
94 plutonium პლუტონიუმი плутоний Pu
95 americium ამერიციუმი америций Am
96 curium კიურიუმი кюрий Cm
97 berkelium ბერკლიუმი берклий Bk
98 californium კალიფორნიუმი калифорний Cf
99 einsteinium აინშტაინიუმი эйнштейний Es
100 fermium ფერმიუმი фермий Fm
101 mendelevium მენდელეევიუმი менделевий Md
102 nobelium ნობელიუმი нобелий No
103 lawrencium ლოურენსიუმი лоуренсий Lr
104 rutherfordium რეზერფორდიუმი резерфордий Rf
105 dubnium დუბნიუმი дубний Du
106 seaborgium სიბორგიუმი сиборгий Sg
107 bohrium ბორიუმი борий Bh
108 hassium ჰასიუმი хассий Hs
109 meitnerium მეითნერიუმი мейтнерий Mt
110 darmstadtium დარმშტადტიუმი дармштадий Ds
111 roentgenium რენტგენიუმი рентгений Rg
112 copernicium კოპერნიციუმი коперниций Cn
113 ununtrium უნუნტრიუმი унунтрий Uut
114 flerovium ფლეროვიუმი флеровий Fl
115 ununpentium უნუნპენტიუმი унунпентий Uup
116 livermorium ლივერმორიუმი ливерморий Lv
117 ununseptium უნუნსეპტიუმი унунсептий Uus
118 ununoctium უნუნოქტიუმი унуноктий Uuo