# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

column shifter

noun
/͵kɒləmʹʃɪftə(r)/
in Georgian | in Russian
ავტ. საჭის სვეტზე განლაგებული გადაცემათა გადართვის ბერკეტი (აგრ. column changer, column gear changer).